رمز بازی مافیا

کلید

عملکرد 

F11

نسوزکننده

F10

نسوزکنندهدوستان و عابرین

F9

 بینهایتمهمات

F8

مرگآنی 

F7

ثبتنشدن صدمات 

F6

بینهایتسوخت 

F4

بینهایتزمان 

F3

ثبت ویرانیو تلفات 

F2

 نبودنپلیس

0

برد همیشگیمسابقات 

9

 مسابقه‌ی یکدوری

1

 اسلحه‌ی سری۱

2

 اسلحه‌ی سری۲

3

اسلحه‌یسری ۳ 

4

اسلحه‌یسری ۴ 

5

اسلحه‌یسری ۵ 

8

بینهایت پولنقد

/ 0 نظر / 29 بازدید